GWARANTOWANE TERMINY
Jesteś tutaj: strona główna Kodeks etyczny Cognity / Cognity Code of Ethics

Wersja/Version 01PL/EN

Data wydania/ Date of issue: 25.03.2020 r.

 

Kodeks etyczny Cognity/Cognity Code of Ethics

1. Wstęp/Introduction

Kodeks etyczny Cognity zawiera obowiązujące w firmie zasady i zwyczaje dotyczące przestrzegania prawa i etyki biznesowej. Odzwierciedla on wysokie standardy etyczne i fundamentalne wartości obowiązujące w firmie.

Wszyscy pracownicy firmy zobowiązani są do zapoznania się z tym Kodeksem i do przestrzegania zawartych w nim reguł i zasad podczas prowadzenia działalności w imieniu firmy.


W niniejszym Kodeksie termin „Cognity” oznacza firmę Cognity sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, i obowiązuje we wszystkich lokalizacjach w których spółka prowadzi działalność.


Termin „pracownicy” oznacza wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, umowy b2b lub jakiegokolwiek stosunku prawnego na podstawie której dana osoba działa w imieniu i na rzecz Cognity. Termin „przełożony” oznacza osobę, której podlega dany pracownik.

 

The Cognity Code of Ethics contains the company's policies and practices, relating to legal compliance and business ethics. It reflects the high ethical standards and core values of the company.


All company employees are required to familiarize themselves with this Code and to comply with its rules and principles when conducting business on behalf of the company.


In this Code, the term "Cognity" means the company Cognity sp. z o.o. with headquarters in Krakow, and applies to all locations where the company operates.


The term "employees" means all persons employed under a contract of employment, civil law contract, b2b contract or any legal relationship on the basis of which the person acts on behalf of and for the benefit of Cognity. The term "supervisor" means the person to whom the employee is subject.

2. Postanowienia ogólne/General guidelines

Celem wprowadzenia Kodeksu Etyki jest:
- wzmocnienie zaufania klientów, dostawców oraz innych partnerów biznesowych,
- budowanie wizerunku i reputacji Cognity jako przedsiębiorstwa odpowiedzialnego, rzetelnego i zaangażowanego,
- zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług.
Kodeks etyczny nie uwzględnia wszystkich możliwych sytuacji, ale oferuje ogólne wskazówki dotyczące oczekiwań firmy względem zachowania pracowników oraz ich odpowiedzialności etycznej i prawnej jako pracowników Cognity.

  The purpose of introducing the Code of Ethics is to:
- strengthen the trust of customers, suppliers and other business partners,
- build the image and reputation of Cognity as a responsible, diligent and committed company,
- ensure the implementation of the highest quality of service.
The Code of Ethics does not cover all possible situations, but offers general guidance on the company's expectations of employee behavior and their ethical and legal responsibility as Cognity employees.

3. Postanowienia szczegółowe/Detailed guidelines

a) Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i pracowników
- Zarząd Cognity i kadra kierownicza za cel stawia sobie realizację postanowień zawartych w Kodeksie Etycznym i dawanie przykładu pozostałym pracownikom. Kadra menedżerska odpowiada również za zarządzanie pracownikami w sposób umożliwiający im ciągły rozwój oraz osiąganie satysfakcji z pracy.
- Pracownicy zobowiązani są przestrzegać prawa, regulacji i standardów przyjętych w firmie oraz ogólnie przyjętych norm obyczajowych i etycznych w kontaktach interpersonalnych.
- Pracownicy zobligowani są do racjonalnego gospodarowania powierzonymi środkami firmy i traktowania ich z należytym szacunkiem, a korzystanie z mienia firmy w celach prywatnych dozwolone jest jedynie w szczególnych przypadkach. Pracownicy deklarują racjonalne i gospodarne wykorzystanie wszelkich zasobów materialnych.
- Zarząd, Kadra kierownicza oraz pracownicy traktują Klientów z należytą starannością, kierując się zasadą zaufania i rzetelności, działając zgodnie z zawartymi umowami, z zachowaniem norm społeczno – obyczajowych, w tym bezwzględnego zakazu czerpania korzyści od Klientów czy partnerów biznesowych

 

a) Responsibility of the Board, managers and employees
- The goal of the Cognity Board and management is to implement the provisions contained in the Code of Ethics and set an example to other employees. Managers are also responsible for managing employees in a way that enables them to continuous development and increasing job satisfaction.
- Employees are obliged to comply with the law, regulations and standards adopted in the company as well as generally accepted moral and ethical standards in interpersonal contacts.
- Employees are required to rationally manage the company's funds and treat them with due respect, and the use of company property for private purposes is only allowed in special cases. Employees declare the rational and economical use of all material resources.

 

- The Board, managers and employees treat customers with due diligence, guiding the principle of trust and reliability, acting in accordance with concluded contracts, observing social and moral norms, including an absolute ban on taking benefits from clients or business partners

b)   Relacje z klientami

- Cognity oczekuje od wszystkich swoich pracowników lojalności wobec firmy.

- Cognity kieruje się zasadą przejrzystości w prowadzeniu swojej działalności. Wszystkie osoby pracujące w firmie są zobowiązane do unikania relacji i okoliczności, które mogłyby tworzyć sytuacje wątpliwe etycznie. Wymagane jest bezwzględnie przestrzeganie zakazu czerpania korzyści materialnych w postaci pieniężnej od naszych dostawców i innych partnerów biznesowych. Łamanie takiego zakazu traktowane będzie jako rażące naruszenie obowiązków służbowych.

- Pracownicy Cognity zobowiązani są budować dobre relacje z partnerami bazując na profesjonalnym podejściu oraz jasnych i przejrzystych zasadach współpracy. Wybór partnerów biznesowych należy opierać na zaletach oferowanego produktu lub usługi i uczciwych zasadach konkurencyjności.

- Pracownicy Cognity w kontaktach z klientami lub konkurencją zobowiązani są unikać sytuacji mogących wywołać konflikt pomiędzy interesem osobistym pracownika i interesem firmy. Ewentualne kontakty towarzyskie pracownika Cognity z pracownikami klienta lub konkurencji nie powinny mieć wpływu na warunki współpracy lub wykonywaną pracę.

- Przyjmowanie korzyści w jakiejkolwiek postaci przez pracowników jest zabronione – zwłaszcza w formie osobistego prezentu lub korzyści wynikających z relacji biznesowych firmy Cognity, które mogłyby wpłynąć na decyzje lub transakcje biznesowe.

- Zaproszenia muszą mieścić się w granicach standardowej gościnności biznesowej.

- Wartość ewentualnych upominków nie powinna przekraczać rozwartości 50 euro z zastrzeżeniem obowiązujących powszechnie przepisów prawno-podatkowych.

 

 b) Customer relations
- Cognity expects its employees to be loyal to the company.


- Cognity is guided by the principle of transparency in conducting its business. All employees are required to avoid relationships and circumstances that could create ethically questionable situations. It is required to strictly comply with the ban on reaping the material benefits in the form of money from our suppliers and other business partners. Violation of this prohibition will be treated as a gross violation of official duties.

- Cognity employees are required to build good relationships with partners based on a professional approach and clear and transparent rules of cooperation. The choice of business partners should be based on the advantages of the product or service offered and fair competition principles.
- Cognity employees in dealing with customers or competitors are required to avoid situations that may create a conflict between the employee's personal interest and the company's interest. Possible Cognity employee social contacts with employees of the client or the competition should not affect terms and conditions of cooperation or their work.
- Employee acceptance of benefits in any form is strictly prohibited - especially in the form of a personal gift or benefits of Cognity's business relationships that could affect business decisions or transactions.
- Invitations must be within the standard business hospitality

 

- The value of any gifts should not exceed a gap of EUR 50, subject to generally applicable legal and tax regulations.

c)    Polityka kadrowa

- W Cognity nie jest dopuszczalna dyskryminacja pracownika ani osoby ubiegającej się o pracę ze względu na rasę, kolor skóry, religię, pochodzenie etniczne lub narodowe, płeć, preferencje seksualne, wiek, niepełnosprawność, przekonania polityczne, przynależność związkową lub status kombatanta. Zasada ta obowiązuje przy rekrutacji, zatrudnianiu, szkoleniu, awansie i innych warunkach zatrudnienia.

- Dyskryminowanie pracownika lub osoby ubiegającej się o pracę stanowi poważne naruszenie przepisów prawa pracy, równych szans zatrudnienia oraz polityki firmy Cognity. Każdy przełożony ma obowiązek dopilnowania, aby akty dyskryminacji nie miały miejsca.

  c) Personnel Policy
- In Cognity is not allowed discrimination against any employee or an applicant for employment because of race, color, religion, ethnic or national origin, gender, sexual preference, age, disability, political beliefs, trade union membership, or veteran status. This applies in recruiting, hiring, training, promotion and other conditions of employment.
- Discrimination against an employee or job applicant is a serious violation of labor law, equal employment opportunities, and Cognity policy. Each supervisor is responsible for ensuring that no discrimination occurs.

d)   Ochrona środowiska naturalnego

- Cognity przestrzega przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Cognity świadomie ogranicza wpływ swojej działalności na środowisko naturalne, minimalizując zużycie zasobów naturalnych oraz wytwarzanie odpadów powstających w wyniku bieżącej działalności.

- Prowadzona jest gospodarka zarządzania odpadami poprzez ich segregację i nowoczesną utylizację. Staramy się używać materiałów i surowców jak najmniej szkodliwych dla środowiska naturalnego. Na pierwszym miejscu stawiamy życie i zdrowie ludzi oraz bezpieczeństwo środowiska.

 

d) Environmental protection
- Cognity complies with the law on environmental protection. Cognity consciously limits the impact of its activities on the natural environment, minimizing the consumption of natural resources and the generation of waste resulting from ongoing operations.
- Waste management is carried out through its segregation and modern utilization. We try to use materials as least harmful to the environment. We put people's life and health as well as environmental safety first.

 

4.    Postanowienia końcowe/Final regulations

Stosowanie się do przyjętego w Cognity kodeksu etycznego jest obowiązkiem każdego pracownika firmy. Znajomość i przestrzeganie Kodeksu oraz wszystkich zasad obowiązujących na danym stanowisku jest warunkiem zatrudnienia w Cognity.
Naruszenie Kodeksu lub innych zasad firmowych może być powodem do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego włącznie z ewentualnym zwolnieniem, a także w uzasadnionych przypadkach spowodować powiadomienie odpowiednich służb państwowych.
Jeśli pracownik ma jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub sugestie dotyczące niniejszego Kodeksu lub pozostałych zasad firmy Cognity obowiązujących na jego stanowisku, powinien zwrócić się o wyjaśnienia tych kwestii do swojego bezpośredniego przełożonego. 

 

Adherence to the adopted code of ethics Cognity is the responsibility of every employee of the company. Knowledge of and compliance with the Code and all rules in force in the workplace is a condition of employment Cognity.

Violation of the Code or other company policies may be a reason to initiate disciplinary proceedings, including possible dismissal, and in justified cases to notify appropriate state services.

 

If an employee has any questions, concerns, or suggestions about this Code or other Cognity policies that apply to his or her position, he or she should seek clarification of these issues to his or her immediate superior.

 

 

Prezes Zarządu /Chief Executive Officer

Aleksandra Fyda-Siwek

Wybrani Klienci:

Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tutaj
Kliknij ZGADZAM SIĘ, aby ta informacja nie wyświetlała się ponownie
Cognity.pl