icon icon

Kurs SQL Server - wykorzystanie języka SQL Server do pracy z danymi i raportami

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Wstęp do relacyjnych baz danych i przegląd oprogramowania

 • podstawowe pojęcia związane bazami danych SQL i przykłady baz SQL,
 • podział języka SQL na DQL, DML, DDL, DCL,
 • edytor kodu SQL - Microsoft SQL Server Management Studio,
 • obiekty serwera: tabele, widoki i procedury składowe.

2. Kwerendy wybierające – DQL (Data Query Language)

 • Query Designer w zastosowaniach i tworzenie zapytania do bazy danych,
 • podstawowe typy danych w SQL.

3. Operatory i kryteria w zapytaniach

 • operatory w SQL =, <>, >=, <=, INBETWEEN, ANDLIKE,
 • kryteria w zapytaniach, łączenie wielu kryteriów z użyciem ANDORNOT,
 • pojęcie i zastosowanie NULL i NOT NULL.

4. Operacje na połączonych tabelach

 • relacje między tabelami i definiowanie elementu łączącego tabele,
 • złączenie INNER JOINRIGHT OUTER JOIN i LEFT OUTER JOIN,
 • złączenie pełne FULL OUTER JOIN i krzyżowe CROSS JOIN.

5. Funkcje i wyrażenia w języku SQL

 • pobieranie rekordów z użyciem SELECT i zastosowanie aliasu kolumny AS,
 • operacje na łańcuchach znaków: LENLEFTRIGHTMIDREPLACETRIM,
 • łączenie i dzielenie ciągów tekstowych: CONCATTRIM,
 • funkcje matematyczne: ROUNDABSFLOORSQUARE,
 • funkcje czasu i daty: DATEDATEADDDATEDIFFMONTHYEARDAY,
 • konwersja i rzutowanie typów: CAST()CONVERT(),
 • operacje na kolumnach tabeli i sortowanie wyniku zapytania ORDER BY,
 • ograniczenie ilości zwracanych rekordów: TOPTOP PERCENT / LIMIT,
 • usuwanie wartości zduplikowanych: DISTINCTDISTINCTROW.

6. Kwerendy agregujące

 • agregacja wyników w kwerendach z użyciem GROUP BY,
 • funkcje COUNTMINMAXSUMAVG i użycie WHERE i HAVING.

7. Łączenie wyników zapytania

 • łączenie tabel z użyciem: UNIONUNION ALL,
 • części wspólne i INTERSECTEXCEPT / MINUS.

8. Kwerendy zagnieżdżone

 • wynik zapytania jako warunek WHERE w kwerendzie,
 • kwerenda oparta o inną kwerendę i zastosowanie kwerend zagnieżdżonych.

9. Kwerendy akcji – DML (Data Modification Language)

 • aktualizacja danych z zastosowaniem UPDATE,
 • dodawanie rekordów do tabeli z użyciem polecenia INSERT,
 • usuwanie danych z przy zastosowaniu polecenia DELETE,
 • wyprowadzanie wyniku zapytania do tabeli: SELECT INTO.

10. Obiekty SQL – język DDL (Data Definition Language)

 • budowa tabel z użyciem z użyciem Microsoft SQL Management Studio.

11. Zaawansowane kwerendy w SQL Server

 • funkcje okna OVER() i numerowanie rekordów z użyciem ROW_NUMBER(),
 • partycjonowanie rekordów wg kategorii z zastosowaniem PARTITION BY.

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.