icon icon

Kurs Microsoft Excel - tworzenie czytelnych raportów budżetowych i sprawozdań finansowych

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Powtórzenie podstaw MS Excel przydatnych w tworzeniu sprawozdań finansowych i budżetów

 • modyfikacja, dodawanie oraz kasowanie danych,
 • skróty klawiaturowe usprawniające pracę przy tworzeniu sprawozdań finansowanych,
 • funkcja wypełniania serią danych,
 • Wklej specjalnie,
 • edycja czcionek, obramowań i wyrównania,
 • możliwość pracy z funkcją malarz formatów,
 • narzędzie Tabel Danych,
 • formaty liczbowe, walutowe, procentowe, tekstowe oraz daty w raportach i sprawozdaniach.

2. Zastosowania narzędzia Przejdź do…

 • kopiowanie zakresu z ukrytymi wierszami,
 • edycja komórek z danymi,
 • wyszukiwanie różnic w wierszach i kolumnach,
 • wypełnianie i pomijanie pustych komórek.

3. Możliwości formatowania warunkowego w tworzeniu sprawozdań finansowanych i budżetowaniu

 • komórki zawierające tekst lub wartości,
 • edycja ustawień paska danych, zakresu kolorów, zestawu ikon,
 • wartości unikatowe oraz zduplikowane,
 • formatowane komórki.

4. Ochrona arkusza i skoroszytu – zabezpieczanie sprawozdań finansowych oraz budżetów przed osobami postronnymi

 • możliwości zabezpieczenia treści arkusza i skoroszytu,
 • blokowanie tylko wybranych komórek i zakresów,
 • odblokowanie zakresów chronionych,
 • sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych.

5. Formuły i funkcje usprawniające pracę

 • adresowanie komórek: względne i bezwzględne,
 • funkcje obliczeniowe: suma, średnia, max, min, ile.liczb,
 • wykorzystanie funkcji jeżeli, lub, oraz,
 • funkcje statystyczne i matematyczne w codziennej pracy: licz.jeżeli, suma.jeżeli, suma.warunkow, zaokr,
 • wyszukaj.pionowo – wyszukiwanie danych w sprawozdaniu finansowanym,
 • używanie funkcji zagnieżdżonych.

6. Operacje na datach w raportach finansowych i budżetowaniu

 • sposoby formatowania dat w sprawozdaniach finansowych,
 • dodawanie do dat ilości dni, obliczanie daty końcowej, różnice pomiędzy datami,
 • operacje na bieżących datach,
 • funkcje: dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg.

7. Praca z tekstem w Microsoft Excel

 • wykorzystanie funkcji: lewy, prawy, zlacz.teksty, litery.wielkie, litery.male, wartość,
 • funkcje tekstowe w kontroli poprawności danych,
 • rozdzielanie tekstów ze względu na ilość znaków ilości znaków,
 • tekst jako kolumny.

8. Sumy pośrednie w pracy z raportami

9. Metody pracy z wieloma arkuszami

10. Szybka i skuteczna konsolidacja danych w MS Excel

11. Opracowywanie wykresów na potrzeby sprawozdań finansowych

 • wybór odpowiedniego rodzaju wykresu – omówienie dostępnych wykresów,
 • zmiana zakresów danych w wykresach złożonych,
 • edycja kolorów, układu i skali,
 • układ danych na wykresach,
 • umieszczanie obiektów graficznych w MS Excel,
 • wykresy z dwoma osiami,
 • formatowanie wykresów,
 • wykorzystanie obiektów typu SmartArt.

12. Metody analizy i wyszukiwania danych

 • sortowanie danych w sprawozdaniach i budżetach,
 • wielopoziomowe sortowanie danych,
 • zastosowanie funkcji Autofiltr,
 • dostępne filtry niestandardowe,
 • filtrowanie arkusza z wykorzystaniem znaku *,
 • funkcje Znajdź/Zamień.

13. Tworzenie i pracy z tabelami przestawnymi w sprawozdaniach i budżetach

 • właściwości i funkcję tabel przestawnych,
 • obliczenia w tabeli przestawnej,
 • grupowanie danych,
 • filtrowanie danych w tabeli przestawnej na przykładzie dokumentów finansowych.

14. Zaawansowane ustawienia drukowania

 • widoki i kreator ustawień drukarki,
 • dostępne okna dialogowe,
 • ustawienia strony,
 • ukrywanie wierszy i kolumn na wydruku,
 • podział arkusza na strony, numerowanie stron,
 • niestandardowe nagłówki i ustawienie stopki w MS Excel,
 • metody drukowanie wykresów,
 • drukowania dużych tabel,
 • drukowanie komentarzy,
 • elementy powtarzane na wszystkich stronach.

15. Wprowadzenie do makr w MS Excel

 • rejestrowanie makra w MS Excel,
 • przypisanie makra pod przycisk.

16. Praktyczne aspekty programu MS Excel w sprawozdaniach finansowych i budżetowaniu

 • zestawienie rozliczenia kosztów,
 • wykorzystanie raportu tabeli przestawnej w analizie finansowej,
 • podsumowanie i analiza ocen okresowych,
 • funkcje MS Excel przydatne w wystawieniu faktury VAT,
 • narzędzia umożliwiające prawidłowe rozliczanie kosztów firmy.

 

Program szkolenia odpowiada programowi szkolenia Microsoft Excel - formuły, funkcje, wykresy oraz wprowadzenie do tabel przestawnych i makr.

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.