icon icon

Kurs Python - praktyczne wykorzystanie Pythona do analizy danych i automatyzacji

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Wstęp do języka Python

 • wprowadzenie,
 • podstawy programowania,
 • typy danych: numeryczne, logiczne, tekstowe,
 • zmienne. 

2. Przygotowanie środowiska

 • instalacja środowiska IDLE/Jupyter,
 • obsługa interfejsu IDLE/Jupyter,
 • środowisko PyCharm.

3. Podstawowe działania

 • instrukcja podstawienia,
 • obliczenia arytmetyczne.

4. Struktura danych

 • sekwencje (listy, krotki, zakresy),
 • słowniki,
 • zbiory.

5. Podstawowe instrukcje

 • pętle,
 • instukcje warunkowe,
 • funkcja Range.

6. Listy

 • indeksy,
 • metody,
 • funkcje,
 • modyfikacja list.

7. Biblioteka

 • zasady korzystania,
 • przykładowe biblitoteki i ich funkcje.

8. Analiza danych

 • import/eksport,
 • czytanie i zapisywanie danych z pliku.

9. Analiza numeryczna

 • biblioteka pandas,
 • zastosowanie dataframe,
 • tablice – definiowanie,
 • atrybuty tablic,
 • dane i manipulacja nimi,
 • wielomiany,
 • statystyka i arytmetyka.

10. Wizualizacja i raportowanie

 • wykresy – rodzaje,
 • biblioteki wizualizacji danych (Panda, MatLibPlot),
 • automatyzacja raportowania,
 • dobre praktyki.

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.