icon icon

Kurs Microsoft Excel Ekspert - narzędzia i metody analizy i prezentacji danych

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Microsoft Excel – przypomnienie

 • skróty ułatwiające i przyspieszające pracę z programem,
 • szybka analiza danych,
 • kopiowanie danych, formatów, tworzenie odwołań itp.,
 • narzędzie Sumy częściowe,
 • praca i obliczenia na danych z różnych arkuszy.

2. Formatowanie komórek i wartości

 • zarządzanie ułożeniem tekstu w komórkach (orientacja, wyróżnianie, zawijanie itp.),
 • nadawanie wartościom czytelnego formatu,
 • definiowanie własnych formatów wartości.

3. Narzędzie Przejdź do

 • wyszukiwanie i formatowanie pustych komórek w zakresie,
 • wyszukiwanie komórek z tekstami, obliczeniami itp.,
 • hurtowe uzupełnianie wartościami komórek.

4. Serie

5. Przetwarzanie tekstów

 • podział tekstu narzędzie Tekst jako kolumny, 
 • wypełnianie błyskawiczne.

6. Obliczenia – formuły i funkcje

 • obliczenia z wykorzystaniem Autosumowania,
 • funkcje logiczne: JEŻELI, LUB, ORAZ, JEŻELI.ND,
 • funkcje wyszukiwania: INDEKS i PODAJ.POZYCJĘ oraz WYSZUKAJ.PIONOWO lub X.WYSZUKAJ ( w zależności od posiadanej wersji Excela),
 • funkcje statystyczne i matematyczne LICZ.JEŻELISUMA.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI, ZAOKR, SUMA.ILOCZYNÓW, LICZ.WARUNKI, SUMA.WARUNKÓW itp.,
 • blokowanie komórek.

7. Formatowanie warunkowe

 • wyróżnianie kolorem danych spełniających kryteria (większe/mniejsze niż, z określonym tekstem, pomiędzy itp.),
 • tworzenie pasków danych, zakresów kolorów oraz definiowanie przedziałów za pomocą ikon,
 • znajdowanie i formatowanie danych powyżej/poniżej średniej,
 • wyróżnianie najniższych/najwyższych wartości w zakresie,
 • tworzenie formatów warunkowych z wykorzystaniem formuł i funkcji,
 • wypełnianie kolorem całego wiersza/kolumny dla komórki spełniającej wprowadzony warunek.

8. Daty

 • zarządzanie datą i czasem w Excelu,
 • obliczenia liczby dni kalendarzowych i roboczych pomiędzy datami,
 • funkcje daty: DNI.ROBOCZE, DZIEŃ.ROBOCZY, DATA.RÓŻNICA, DZIEŃ, MIESIĄC, ROK, DATA itp.,
 • funkcje czasu: CZAS, GODZINA, MINUTA, SEKUNDA.

9. Praca z obiektem Tabela

 • wykonywanie obliczeń: Suma, Średnia itp.,
 • filtrowanie danych za pomocą fragmentatora,
 • współpraca Tabeli z innymi obiektami w Excelu.

10. Wykresy

 • zasady tworzenia wykresów, dobór wykresu do przedstawianych danych, praca z kolorem,
 • modyfikacja wykresów za pomocą Stylu Wykresu, Szybkiego Układu i Zmiany koloru,
 • wykresy kolumnowe, słupkowe, liniowe, kołowe, pierścieniowe, mapa drzewa, kaskadowy itp.,
 • modyfikacja typów wykresów – grupowany, skumulowany, 100% skumulowany itp.,
 • edycja i dodawanie elementów wykresów,
 • tworzenie pojedynczego wykresów z dwoma typami wykresów i dwoma osiami,
 • tworzenie wykresów przebiegu w czasie i ich edycja,
 • nadawanie wykresom własnych grafik.

11. Bezpieczeństwo i kontrola wprowadzanych danych

12. Grafika w Excelu

 • obrazy,
 • kształty,
 • ikony,
 • SmartArty.

13. Sortowanie i filtrowanie

 • sortowanie proste i po dwóch kryteriach,
 • filtrowanie danych numerycznych, tekstowy i po danych zawierających daty,
 • zaawansowane filtrowanie.

14. Tabela przestawna

 • tabela przestawna – przypomnienie podstaw,
 • tworzenie podstawowych obliczeń: sumy, średniej, zliczania danych,
 • sortowanie i filtrowanie danych w tabeli przestawnej,
 • formatowanie tabeli przestawnej,
 • tworzenie i obliczenia w grupowanych danych,
 • pulpit managera (fragmentatory, osie czasu i wykresy przestawne).

15. Dodatek Power Query

 • pobieranie danych z plików TXT/CSV/XLSX/PDF,
 • pobieranie danych z internetu,
 • aktualizacja pobranych danych.

16. Drukowanie

 • definiowanie obszaru wydruku i dopasowanie do rozmiaru papieru,
 • ustawianie marginesów, orientacji strony, rozmiaru itp.,
 • powtarzanie nagłówków /pierwszej kolumny tabeli na każdej ze stron,
 • niestandardowe nagłówki i stopki,
 • tworzenie numeracji stron,
 • wydruk do PDF.

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.