icon icon

Kurs PHP - podstawy języka oraz tworzenie i zarządzanie bazami danych MySQL

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Przypomnienie zagadnień dotyczących tworzenia stron internetowych

 • podstawowe znaczniki HTML,
 • podstawowe znaczniki CSS.

2. Podstawy języka PHP

 • zmienne,
 • stałe,
 • typy danych,
 • instukcje warunkowe if ... elseif ... else oraz switch,
 • pętle (for, do while, while, foreach),
 • instrukcje continue,
 • instrukcje break,
 • tablice.

3. Funkcje użytkownika

 • wygląd,
 • argumenty,
 • zwracanie wartości.

4. Funkcje wbudowane

 • tekstowe,
 • daty i czasu,
 • matematyczne.

5. Obsługa plików tekstowych

 • sczytywanie danych,
 • zapis.

6. Programowanie obiektowe

 • klasa,
 • obiekt,
 • konstruktor,
 • dziedziczenie,
 • właściwości i metody.

7. Bazy danych MySQL

 • strukturalny język zapytań do obsługi baz danych,
 • wstawianie danych (INSERT),
 • edycja (aktualizacja) danych (UPDATE),
 • usuwanie danych (DELETE),
 • pobieranie danych (SELECT),
 • tworzenie prostych zapytań.

8. Przenoszenie zmiennych w obrębie serwisu www

 • metoda GET,
 • metoda POST,
 • zmienne sesyjne,
 • cookies,
 • przekazywanie zmiennych w serwisie.

9. Przykładowe projekty realizowane na szkoleniu

 • ankieta,
 • prosty CMS,
 • aplikacja webowa „budżet”.

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.