icon icon

Kurs VBA (Visual Basic for Applications) w Microsoft Excel podstawowy - zasady tworzenia i kodowania algorytmów oraz automatyzacja pracy i tworzenie aplikacji

icon

Proces szkoleniowy

Analiza potrzeb szkoleniowych

Jeśli masz życzenie dotyczące programu szkolenia, przeprowadzimy dla Ciebie analizę potrzeb szkoleniowych, która będzie wskazówką dla nas, na jakie aspekty programu położyć większy nacisk – tak, by program szkolenia spełniał konkretne potrzeby.

Program szkolenia

1. Makra w MS Excel – definicja i zastosowanie

2. Stosowanie makr w MS Excel

3. Otwieranie pliku z zarejestrowanymi makrami

4. Otwieranie i korzystanie z edytora Visual Basic

5. Rejestrowanie makr

 • otwieranie i bezpieczeństwo.

6. Odwołania względne i bezwzględne, zmiana odwołania do komórki

7. Analiza kodów Visual Basic

8. Przekształcanie zarejestrowanych makr, edytowanie i zarządzanie kodem VBA

 • komentarze,
 • przygotowanie okien dialogowych,
 • włączanie makr z edytora VBA,
 • użytkowanie narzędzia Debugger,
 • tworzenie okna edytora VBA – paski narzędzi,
 • znaczenie kolorów w kodzie,
 • archiwizacja i przenoszenie kodu,
 • pomocne skróty klawiszowe.

9. Tworzenie własnego przycisku do uruchamiania makr

 • przypisywanie makra do przycisku,
 • stosowanie kontrolek formularza.

10. Wprowadzenie do programowania w języku VBA

 • procedury i funkcje,
 • operatory:
  • arytmetyczne,
  • logiczne,
  • porównania,
  • konkatenacji,
  • typy danych VBA (zmienne i stałe):
   • liczbowe,
   • tekstowe,
   • logiczne,
   • daty i czasu,
   • ogólne.

11. Przekształcanie tekstów

 • łączenie ciągów znaków,
 • funkcje pobierające określony fragment tekstu,
 • funkcje zmieniające wielkość znaków,
 • zagnieżdżanie funkcji.

12. Podstawowe informacje dotyczące instrukcji warunkowych i pętli

 • uruchamianie krokowe,
 • instrukcja warunkowa If ... Then ... Else If ... Else ... End If,
 • instrukcja wyboru Select Case,
 • pętla For ... Next,
 • pętla For Each ... In ... Next,
 • pętla Do ... Loop,
 • wcześniejsze zakończenie pętli poleceniem Exit.

13. VBA a skoroszyt Excel

 • obiekty w arkuszach kalkulacyjnych,
 • klasy i kolekcje,
 • hierarchia obiektów w MS Excel,
 • odwołania do komórek, zakresów komórek, kolumn i wierszy,
 • operacje na wpisach aktywnej komórki,
 • odwołania do arkuszy i tworzenie arkuszy.

14. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce (przykładowe czynności, które mogą zostać wykonane na ćwiczeniach)

 • filtrowanie danych,
 • formatowanie warunkowe,
 • grupowanie danych,
 • kolorowanie tabeli (nagłówka, stopki, wierszy parzystych i nieparzystych),
 • importowanie plików.

Opieka poszkoleniowa

W ramach opieki poszkoleniowej masz do wyboru jedną z dwóch możliwych form kontaktu z trenerem, w przeciągu 1 roku po zakończonym szkoleniu:

 • konsultację telefoniczną,
 • na 2 godzinne konsultacje online z trenerem.

Metody szkolenia

 • wykład,
 • mini-prezentacja,
 • praca warsztatowa z komputerem,
 • ćwiczenia i case study,
 • praca indywidualna z trenerem.

Certyfikat

 • certyfikat w języku polskim, numer Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.12/00238/2015,
 • certyfikat w języku angielskim na życzenie.