GWARANTOWANE TERMINY
Jesteś tutaj: strona głównaRegulamin szkoleń

Regulamin szkoleń i kursów organizowanych przez firmę COGNITY Sp. z o.o.

§ 1 Organizator szkolenia

Organizatorem szkoleń jest firma COGNITY sp z o.o. z siedzibą: przy ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków. NIP: 676-249-36-42 REGON: 362565078 KRS: 577515

 

§ 2 Typy szkoleń

Firma COGNITY organizuje następujące typy szkoleń:

 • Szkolenia otwarte,

 • Szkolenia zamknięte,

 • Konsultacje indywidualne.

Szkolenia mogą odbywać się w formie: wykładów, warsztatów komputerowych i paneli dyskusyjnych. W ofercie Cognity dostępne są dwa tryby prowadzonych zajęć - kursy stacjonarne oraz webinary online na żywo z trenerem.

 

§ 3 Terminy szkoleń

Terminy szkoleń otwartych oraz ich opis wraz z planem szkolenia znajdują się na stronie www.cognity.pl

Terminy szkoleń indywidualnych oraz zamkniętych ustalamy zgodnie z Państwa preferencjami.

 

§ 4 Uczestnicy szkoleń

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba zainteresowana.

 

§ 5 Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

1. Zgłoszenie uczestnictwa następuje w jednej z poniżej wymienionych form:

 • elektronicznej za pomocą formularza zgłoszenia na szkolenie,

 • za pomocą wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie dostarczonego pocztą tradycyjną,

 • na podstawie wcześniej podpisanej umowy dwustronnej ze Zleceniodawcą (dotyczy szkoleń zamkniętych oraz dedykowanych).

2. Formularz zgłoszenia musi być dostarczony do siedziby firmy COGNITY, ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków.

3. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

4. W wypadku dokonania zgłoszenia w terminie późniejszym, niż 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia, niezbędny jest także kontakt telefoniczny pod numerem: 12 421 87 54.

5. Każda osoba zgłoszona na szkolenie otrzymuje potwierdzenie przyjęcia na szkolenie wysłane drogą elektroniczną na wskazany, przez Zamawiającego adres e-mail.

6. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną jest jednoznaczne z dokonaniem rezerwacji na wybrane szkolenie.

7. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 

§ 6 Rezygnacja z uczestniczenia w szkoleniu

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu lub przepisanie się na inny termin należy zgłosić w firmie COGNITY  e-mailowo na adres: biuro@cognity.pl.

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie minimum do 7 dni roboczych PRZED datą rozpoczęcia szkolenia lub przepisanie się na inny termin Zamawiającemu przysługuje pełny zwrot całości uiszczonej zaliczki pieniężnej.

3. W sytuacji, kiedy czas rezygnacji lub przepisania się na inny termin jest KRÓTSZY niż 7 dni roboczych Zamawiającemu NIE przysługuje zwrot kwoty pieniężnej za opłacone szkolenie.

4. Osoby uiszczające opłatę po odbytym szkoleniu w wyznaczonym terminie, zostaną obciążone płatnością w przypadku zapisu i rezygnacji lub zmiany terminu w czasie KRÓTSZYM także niż 7 dni roboczych.

5.  W przypadku rezygnacji, w ramach poniesionej opłaty za szkolenie, uczestnik może wziąć udział w tym samym kursie, w późniejszym terminie. 

 

 § 7 Zmiana lub odwołanie terminu szkolenia

1. COGNITY  zastrzega sobie prawo do zmiany terminu o czym poinformuje Zamawiającego w formie pisemnej (na wskazany przez Zamawiającego e-mail) bądź telefonicznie (na wskazany przez Zamawiającego nr telefonu) najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.

W takim przypadku Zamawiający może:

 • zrezygnować ze szkolenia - Zamawiający w tym przypadku otrzymuje zwrot całości wpłaconej zaliczki,

 • przełożyć szkolenie na inny termin.

2. COGNITY zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia badź jego przełożenia na inny termin w razie wystąpienia przyczyn niezależnych, takich jak nieprzewidziana awaria komputerów, awarii oprogramowania, brak prądu, brak internetu, choroba trenera lub inne. O zaistnieniu takiej sytuacji niezwłocznie powiadomimy Zamawiającego, któremu wtedy nie przysługuje prawo do odszkodowania i zwrotu pieniędzy. Zamawiającemu zostanie zaproponowana inna data szkolenia.

3. COGNITY zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w wypadku nie zebrania się wystarczającej liczby słuchaczy. Zobowiązujemy się ostatecznie potwierdzić status (start lub odwołanie) szkolenia nie wcześniej niż na 14 dni kalendarzowych i nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.

4. W przypadku odwołania szkolenia Środki pieniężne zostaną zwrócone na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty w terminie wskazanym na fakturze, po potwierdzeniu otrzymania przesłanej faktury korygującej.

5. Z przyczyn niezależnych od organizatora, każdy termin (w tym gwarantowany), który znajduje się na stronie internetowej Cognity może zostać odwołany.

 

§ 8 Płatności i ceny

1. Płatności za szkolenia można dokonać w formie przelewu bankowego: na konto firmy COGNITY - numer konta otrzymywany razem z fakturą, w tytule przelewu należy umieścić jej numer.

2. Na pobraną wpłatę firma COGNITY wystawi fakturę VAT z tytułu uczestnictwa w kursie z informacją o terminie szkolenia.

3. Płatności za szkolenie należy dokonać:

 • w przypadku uczestników zgłoszonych jako osoby prywatne - przelewem na podany numer konta na podstawie faktury pro forma wystawionej przez Cognity przed rozpoczęciem szkolenia
 • w przypadku osób delegowanych przez pracodawcę prowadzącego działalność gospodarczą lub uczestników będącymi przedsiębiorcami, prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą - przelewem na podany numer konta na podstawie faktury pro forma wystawionej przez Cognity  przed rozpoczęciem szkolenia
 • w przypadku pozostałych osób delegowanych przez pracodawcę - przelewem na podany numer konta na podstawie faktury pro forma wystawionej  przez Cognity przed rozpoczęciem szkolenia lub na podstawie faktury przelewowej, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu.

Możliwy wyjątek:

 • w przypadku osób delegowanych przez pracodawcę prowadzącego duże przedsiębiorstwo (w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) lub jednostek organizacyjnych - przelewem na podstawie wystawionej po szkoleniu faktury, po wcześniejszym ustaleniu formy płatności z przedstawicielem Cognity sp. z .o.o.

4. Brak zapłaty pieniężnej za szkolenie w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia firmę COGNITY do nieświadczenia usług szkoleniowych lub doradczych dla Zamawiającego.

5. Dopuszczana jest także płatność po zakończeniu szkolenia tylko w przypadku dużych firm lub instytucji publicznych, po wcześniejszym poinformowaniu firmy COGNITY w formie pisemnej lub drogą e-mailową. Przez zakończenie szkolenia rozumie się dzień, w którym planowo miało się odbyć szkolenie, niezależnie od wystąpienia przypadków z paragrafu 7 punkt 2.

6. Ceny szkoleń obejmują koszty poniesione na organizację szkolenia. Ceny nie obejmują zakwaterowania uczestników szkoleń.

7. Cena zawiera standardowy zakres organizacji i realizacji szkolenia. Elementy wykraczające poza przedstawioną ofertę są obciążone dodatkową opłatą. Za każdą dokumentację oraz umowy doliczana jest kwota 500 zł netto. 

8. Ceny szkoleń ogłaszane są na stronie www.cognity.pl. Podana cena jest ceną netto, w złotych polskich (PLN).

9. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Zamawiającego. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych szkoleń nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Cognity Sp z o.o. zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

10. Cognity Sp z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen szkoleń znajdujących się na stronie www.cognity.pl, wprowadzania nowych szkoleń do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie www.cognity.pl, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

11. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.cognity.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

12. Vouchery szkoleniowe nie podlegają odsprzedaży.

 

§ 9 Opieka poszkoleniowa

1. Po ukończeniu szkolenia, Zamawiającemu przysługuje roczna opieka poszkoleniowa. W tym okresie, każdy uczestnik szkolenia ma możliwość kontaktu z trenerem (w jednej z dwóch proponowanych form) w celu skonsultowania i ugruntowania wiedzy przekazanej podczas przebytego szkolenia lub ewentualnego rozwiania wątpliwości dotyczących omawianych zagadnień.

2. Opieka poszkoleniowa może odbywać się, w zależności od preferencji Zamawiającego:  

 • jednorazowo poprzez spotkanie online z trenerem - w dni robocze, pomiędzy 8:00 a 16:00, przez dwie godziny lekcyjne w ustalonym wcześniej terminie. Zamawiający zgłasza chęć skorzystania z opieki mailowo: opieka@cognity.pl razem z opisem tematyki, jakiej ma dotyczyć spotkanie. 

 • poprzez dwukrotne konsultacje e-mailowe. Zamawiający wysyła uprzednio wiadomość na adres: biuro@cognity, przedstawiając swój problem dotyczący tematu szkolenia. Zamawiający w razie wyboru tej formy opieki poszkoleniowej ma możliwość dwukrotnego z niej skorzystania.

3.  Chęć skorzystania z opieki poszkoleniowej należy zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: opieka@cognity.pl razem z opisem tematyki, jakiej ma dotyczyć. Czas procesowania zgłoszonej prośby wynosi 3 dni robocze od momentu otrzymania wiadomości.

4. Odwołanie opieki poszkoleniowej przez Klienta, powoduje utratę możliwości odbycia jej w innym terminie.

5. W przypadku warsztatów online na żywo z trenerem, uczestnikowi przysługuje dostęp do nagrania zrealizowanego kursu. Film udostępniany jest za pośrednictwem zasobów Cognity, maksymalnie do 10 dni roboczych od ostatniego dnia szkolenia. Link z materiałem wideo jest aktywny przez 6 miesięcy od daty zakończenia kursu. Nie ma możliwości zapisania nagrania.

6. Wszystkie materiały szkoleniowe Cognity podlegają prawom autorskim i innym prawom własności przemysłowej i intelektualnej.

7. Wszystkie treści zawarte w materiałach szkoleniowych Cognity nie mogą być wykorzystywane do komercyjnego, jak i niekomercyjnego użytku czy dystrybucji oraz nie mogą być w jakimkolwiek celu modyfikowane czy przenoszone na inne strony bez pisemnego zezwolenia firmy Cognity.

8. W przypadku wykorzystania w/w materiałów bez zgody Cognity uczestnik szkolenia zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 5000 PLN.

 

§ 10 Gwarancja satysfakcji ze szkolenia

1. Uczestnik może odbyć ponowne szkolenie tylko w formie zajęć online, dołączając do szkolenia otwartego. Termin wyznaczany jest przez organizatora.

2. Chęć ponownego udziału w szkoleniu należy zgłosić do 1 miesiąca po zakończeniu kursu za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@cognity.pl.

3. W ramach gwarancji uczestnik nie otrzyma ponownie certyfikatów, materiałów szkoleniowych i nagrań.

 

 

Regulamin promocji w Cognity Sp. z o.o.

§ 1 Promocje dotyczą tylko szkoleń otwartych.

§ 2 Promocje obowiązują na wybrane szkolenia w terminach ustalonych przez Organizatora, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub też jego przełożenia, jeżeli minimalna liczba zgłoszonych osób nie przekroczy 3. 

§ 3 W przypadku odwołania lub przełożenia terminu szkolenia wybranego przez Zamawiającego - Ogranizator proponuje miejsce na kolejnym organizowanym szkoleniu z tego zakresu.

§ 4 Każdą promocję można wykorzystać tylko raz.

§ 5 Promocji w Cognity nie można wymienić na środki pieniężne.

§ 6 Promocje w Cognity nie wiążą się z innymi rabatami.

 

 

Regulamin opinii i podkładek COGNITY Sp. z o.o.

Regulamin opinii i podkładek COGNITY Sp. z o.o. dostępny jest pod adresem: https://www.cognity.pl/regulamin-opinii-i-podkladek-cognity-sp-z-oo,d2,449.html.

 

 

  Zadzwoń i dowiedz się, co możemy dla Ciebie zrobić.

  tel. 12 421 87 54, biuro@cognity.pl 

Wybrani Klienci:

Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tutaj
Kliknij ZGADZAM SIĘ, aby ta informacja nie wyświetlała się ponownie
Cognity.pl