cognity

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Znajdziesz tu niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Dowiedz się, jakie dane gromadzimy i w jaki sposób je chronimy, aby zagwarantować Twoją prywatność

Szanowni Państwo, w związku z obowiązywaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy, że:

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Cognity Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kazimierza Morawskiego 5. Administrator przetwarza również za zgodą rodziców dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
– w związku z wykonaniem umowy świadczenia usług: szkoleniowych, szkoleń z zakresu IT, tłumaczeń, lub zleceniem przygotowania oferty na świadczenie takich usług – na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, RODO.

– związanych z prowadzeniem marketingu bezpośredniego czyli kontaktowaniem się aby przekazać aktualne informacje o ofertach świadczonych usług przez spółkę co należy uznać za prawnie uzasadniony interes administratora – na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO.

– związanych z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą wykonania umowy zawartej ze spółką w oparciu o prawnie uzasadniony interes spółki polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi – na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO.

W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować telefonicznie pod numerem oraz e-mailem na adres biuro@cognity.pl

W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo:

Wyżej wskazane uprawnienia można realizować za pośrednictwem poczty e-mail (biuro@cognity.pl), listem zwykłym na adres siedziby spółki wskazany wyżej.

Dear Sir/Madam, in connection with REGULATION (UE) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27.04.2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), hereinafter GDPR, please be informed that:

The Controller of your personal data is Cognity Sp. z o.o. with its registered office in Kraków at ul. Kazimierza Morawskiego 5. The Controller also processes the personal data of children under the age of 16 with parental consent. The Controller will process personal data for the following purposes:

- in connection with the performance of an agreement for the provision of the following services: training, IT training, translation, or the preparation of an offer for the provision of such services - on the basis of Article 6(1)(b) GDPR.

- in connection with conducting direct marketing activities, i.e. contacting you in order to provide up-to-date information on services offered by the company, which is considered a legitimate interest of the Controller - on the basis of Article 6(1)(f) GDPR.

- in connection with asserting or defending against claims, where the claims relate to the performance of an agreement concluded with the company, based on the company’s legitimate interest in establishing, asserting or defending against claims in proceedings before courts or state authorities - on the basis of Article 6(1)(f) GDPR.

You can contact us about the processing of your personal data by telephone on the number provided or by e-mail at biuro@cognity.pl

In connection with the processing of your data, you have the following rights:

The aforementioned rights can be exercised by e-mail (biuro@cognity.pl) or by ordinary letter sent to the company’s registered office address indicated above.

Шановні клієнти! Відповідно до РЕГЛАМЕНТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. «Про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС» (Загальний регламент про захист даних), далі «GDPR», повідомляємо, що:

Контролером Ваших персональних даних є ТОВ «Cognity» із місцезнаходженням у місті Краків, вулиця Kazimierza Morawskiego, 5. Контролер також обробляє персональні дані дітей віком до 16 років за згодою батьків. Контролер буде обробляти персональні дані для таких цілей:

– у зв’язку із виконанням договору про надання послуг: з навчання, навчання у сфері ІТ, перекладів або на замовлення підготовки пропозиції про надання таких послуг – на підставі ст. 6 ч. 1 літ. b) GDPR.

– пов’язаних зі здійсненням прямого маркетингу, тобто контакту для надання актуальної інформації про пропозиції послуг, які надаються компанією, що повинно розглядатися як законний інтерес контролера – на підставі ст. 6 ч. 1 літ. f) GDPR.

– пов’язаних із розглядом претензій або захистом від претензій, якщо претензії стосуються виконання договору, укладеного з компанією, на підставі законного інтересу компанії, який полягає у встановленні, розгляді претензій або захисті від них у провадженні в судах або державних органах – на підставі ст. 6 ч. 1 літ. f) GDPR.

З питань обробки персональних даних Ви можете звернутися за номером телефону та електронною поштою на адресу biuro@cognity.pl

У зв’язку з обробкою даних Ви маєте право:

Вищевказані права можуть бути реалізовані за посередництвом електронної пошти (biuro@cognity.pl), звичайного листа, відправленого на вказану вище юридичну адресу компанії.

Kontakt

chat
napisz na chacie
pon. - pt. 8:00-16:00
mail
pon. - pt. 8:00-16:00
telefon
+ 48 577 136 633
pon. - pt. 8:00-16:00

UFAJĄ NAM OD LAT

ikea
umk
panasonic
uj
pgnig
amer
dyson
icon

Formularz kontaktowyContact form

Imię *Name
NazwiskoSurname
Adres e-mail *E-mail address
Telefon *Phone number
UwagiComments